Thursday, 14 October 2010

It's so closeeeeeeeeeeeeeeeeee.

I can feel it now
All over myself
I wonder if you could see right through me
Well it's kinda embarrasing I guess.